á      Dileke šn bilgisi (About this Petition)

á      Dileke (Petition) mektubu

 

 

Dileke šn bilgisi (About this Petition):

 

Bazõ batõlõ misyon ajanslarõ MŸslŸmanlarõ rencide ettiği iddiasõyla Baba, Oğul ve Tanrõ'nõn Oğlu terimlerini İncil'den õkartmakta ve bunlarõn dağõtõmõnõ yapmaktadõrlar.

 

Bazõ …rnekler:

 

- Frontiers ''Baba'' yerine ''Mevla', ve ''Oğlu'' yerine ''Vekili'' ya da ''vekil'' terimlerinin kullanõldõğõ Matta İncilini TŸrkeye evirmiş ve bu İnciller SIL aracõlõğõyla dağõtõlmõştõr.

 

- SIL Bengal dilinde İncil-i Şerifinde ''Oğlu'' yerine ''Mesih'' ve ''Tanrõ'nõn Oğlu'' yerine ''Tanrõ'nõn Essiz Yakõn Sevgili Seilmişi'' olarak değiştirilmesi yšnŸnde tesviye vermiş ve bu şekilde de tercŸme edilmiştir.

 

 

''Baba ve ''Oğlu'' terimlerini Kutsal Kitap metinlerinden õkarmak yada yeniden anlamlandõrmaya alõşmak, Tanrõ'nõn gerek kimliğini -ailesel, ebedi ve ezeli, sevecen Baba Tanrõ, Oğlu ve Kutsal Ruh- tanõmlamakta basarisiz kalacaktõr: İsa Mesih'in Tanrõsal konumunu belirsizleştirmekte, ve buna bağlõ olarak Tanrõ'nõn bizim adõmõza yapmõş olduğu fedakarlõğõn anlaşõlmasõnõ da gŸleştirmektedir. Presbiteryen Amerikan Kilisesi 2011 yõlõnõn Haziran ayõnda ok aõk bir şekilde, yapõlan tŸm bu evirilerin ''Tanrõ'nõn aõğa õkardõğõ sšzlerine karsõ sadakatsizlik'' olduğunu beyan etmiştir. ‚ŸnkŸ bu misyoner ajanslarõ †lŸ Birlik, Kutsal Kitap, ve Isa Mesih'in kimliğinden ve yaptõğõ islerden taviz vermektedirler.

 

En šnemlisi, değişik Ÿlkelerdeki yerli Hristiyanlar, yapõlan bu evirilerin onlarõn kendilerini doğru şekilde ifade etmelerine bŸyŸk zarar verdiğini sšylemektedirler.  Buna rağmen yukarõda adi gecen organizasyonlar, bu terimlerin MŸslŸmanlara sadece cinsel ağrõşõm yaptõğõnõ iddia ederek, Baba ya da Oğul terimlerinin Kutsal Kitaptan õkartõlmasõna gšz yummaktadõrlar. ‚ok sayõda gšnŸllŸ Hristiyan ve yerli imanlõ, ne olursa olsun, şiddetli bir şekilde bu iddialara karsõ õkmaktadõrlar. İlaveten, Pakistan, Bangladeş, Orta Doğu, TŸrkiye ve Malezya gibi yerlerdeki imanlõlar, bu ajanslardan bu tur evirilerin durdurulmasõnõ talep etmişlerdir, fakat bir netice elde edilememiştir.

 

Daha da vahim olan, bu ajanslar yŸrŸtmekte olduklarõ projeleri iin milyonlarca dolar toplamõştõr. Fakat bağõşta bulunanlar bağõşlarõnõn Baba, Oğul ve Tanrõnõn Oğlunun Kutsal Kitaptan õkarõlmasõ iin kullanõldõğõnõn farkõna dahi varamamõşlardõr.

 

Bir SIL Ÿyesi sšyle belirtmektedir: ‚evirilerle ilgili yapõlan ''birka itiraz'' šnemsenmeyebilir, fakat ''kilise sõrasõnda oturan oğunluğun'' tepkisi SIL yetkililerini cevap vermek durumunda bõrakacaktõr.

Katõlacağõnõz bu imza kampanyasõyla, yapõlan bu evirilerin yanlõş olduğu konusunda ne kadar inanlõ ve samimi olduğunuzu ve Tanrõ'nõn sšzŸnŸn gšz ardõ edilemeyecek kadar mŸhim ve değerli olduğunu bu ajanslara bildirmiş olacaksõnõz. Atacağõnõz bir imza ile, Wycliffe, Frontiers ve SIL'den Baba, Oğul ve Tanrõ'nõn Oğlu terimlerinin Kutsal Kitaptan õkarõlmayacağõna dair yazõlõ bir sšz istemiş olacaksõnõz.

 

Endişemize daha esaslõ bir aõklama getirmek iin, Wycliffe'in şik‰yetimizle ilgili yorumuna cevaben sunmuş olduğumuz dokŸmanlarõ da dahil ediyoruz. LŸtfen Lost In Translation-Fact Check''i okuyunuz.

 

Daha ok bilgi iin, lŸtfen Biblical Missiology'i ziyaret ediniz. Ayrõca 'Petition UpdatesÕ kõsmõna makaleler ve kaynaklar iin gšz atiniz.

 

LŸtfen bize dualarõnõzla katilin:

 

Gšksel Babai'miz,

Oğlun Isa Mesih'te bize bağõşlamõş olduğun sonsuz yasamõn tanõklarõ

olarak, aklimizin ve kalbimizin egemeni ol.

İncil evirileri, senin sšzlerin, henŸz ulaşmamõş halklara ulaşsõn.

Senin sšzlerine yanlõş anlam katanlarõ bağõşla, ve lŸtfunla onlarõ tšvbeye gštŸr.

Isa Mesih'in otoritesi altõnda, kiliselerine, Ruhun bŸtŸnlŸğŸnŸ ve huzurunu ver.

Her birimizin, korkmadan, utanmadan, geri ekilmeden Kutsal Kitaba

hizmet etmeye azimle devam etmemiz iin bize y‰rdim et.

Yaşayan Tanrõ'nõn Oğlu Efendimiz Isa Mesih'in ismiyle sana dualarõmõzõ iletiyoruz.

Amin.

 

 


Dileke (Petition) mektubu:    

 

o Wycliffe, Frontiers ve SIL yetkililerine:

 

Temsil etmiş olduğunuz ajanslarõn, tŸm Hristiyan aleminde takdire sayan bir itibari olduğu yadsõnamaz bir gerek. Ancak, itibariniz tehlike altõndadõr. "Christianity Today" ve "World Magazin'de" vermiş olduğunuz beyanlara gšre, İncil evirilerinin Ÿretiminde, ''Baba,'' ''Oğul'' ve/ya da ''Tanrõ'nõn Oğlu'' terimlerinin Kutsal Kitap metinlerinden õkarõlmasõndan ajansõnõz sorumludur. Buna artõk bir son verilmelidir.

 

Bu dileke ile, ajansõnõzdan Kutsal Kitap metinleri, Baba Tanrõ'ya ya da Oğul Tanrõya işaret ettiğinde, ''Baba,'' ''Oğul,'' ya da ''Tanrõ'nõn Oğlu'' ifadelerinin õkarõlacağõ ya da yerine farklõ terimler kullanõlacağõ hibir eviriye yardõmda bulunmayacağõna dair sizden yazõlõ bir vaat istiyorum.

 

Yasanõn Tekrarõ 4:2 sšyle buyurmaktadõr, ''Size verdiğim buyruklara hibir şey eklemeyin, hibir şey õkarmayõn. Ama size bildirdiğim Tanrõnõz RAB'bin buyruklarõna uyun.''

Tanrõ'nõn kendi sšzlerinden ''Baba'' ve ''Oğullu'' õkartmak, Tanrõ'yõ ve O'nun yollarõnõ anlamamõzõ değiştirecektir. Bilhassa, bunu yaparak Isa Mesih'in sonsuz Oğulluğunu, ''Baba'nõn dŸnyayõ kurtarmasõ iin kurtarõcõ olarak Oğlunu  gšndermesini '' anlamamõzõ gŸleştirecektir.

 

Dahasi,  bu tur eviriler İncilin šzŸnŸ oluşturan Tanrõyla sonsuz bir ilişki iin Tanrõ Oğul'un bizim namõmõza yaptõğõ fedak‰rlõk, riske edilmektedir.

1. Yuhanna 4:15 ''Kim İsa'nõn Tanrõ'nõn Oğlu olduğunu aõka kabul ederse, Tanrõ onda yasar, o da Tanrõ'da yasar.'' O zaman İncil'e muhta olanlar, Tanrõ'yõ Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak tanõmazlarsa Tanrõ'nõn vaatlerine nasõl cevap verebilirler?

 

Bir Hristiyan olarak, bugŸn İncil'le ilgili zorluklarla karşõlaştõğõmõzda, havari Pavlus sšyle bir beyana bulunmuştur, ''Utan verici gizli yollarõ reddettik. Hileye başvurmayõz, Tanrõ'nõn sšzŸnŸ de arpõtmayõz. Gereği ortaya koyarak kendimizi Tanrõ'nõn šnŸnde her insanõn vicdanõna tavsiye ederiz (2. Korintliler 4:2). ''Baba'' ve ''Oğul'u'' Kutsal metinlerden õkaran eviriler Tanrõ'nõn sšzŸnŸ degistirmistir. Bu dilekeyle, ok acõk bir şekilde bu tur eviriler yapmayacağõnõza dair taahhŸt istiyorum.

 

Bu yŸzden Tanrõ'nõn hakiki sšzŸ, İncil'e ihtiyacõ olan herkes iin ''apaõk beyan'' olsun.

 

http://biblicalmissiology.org/ web sitesinden, son gelişmeleri takip edebilirsiniz.